ODZYSKAJ SWOJĄ WAGĘ

KINGA KOŁODZIEJ

Regulamin Poradni i Polityka Prywatności

I. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „Rozporządzeniem” informuję, że :

Administratorem Pani/Pana danych osobowych osobowych jest Kinga Kołodziej, właściciel firmy Kinga Kołodziej -Dietetyka i Promocja Zdrowia adres : Borzęcin 47a, 32-825 Borzęcin,
Kontakt z administratorem :
telefon 507871510
mail: dieta.kolodziej@gmail.com
oraz kontakt osobisty w gabinecie po uprzednim umówieniu terminu spotkania.

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) Przygotowania indywidualnego planu żywieniowego, zaleceń dietetycznych, zaleceń stylu życia

2) przekazywania Pani/Panu poniżej wymienionych informacji które mogą być realizowane przez wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest Pani/Pan użytkownikiem (np. telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów:

Informacje dotyczą
– proponowanych terminów, zmian lub odwoływania terminów konsultacji,
– informacji o promocji lub wynikach ewentualnych konkursów, w których Pan/Pani za własną zgodą weźmie udział ,
– przekazywania Pani /Panu narzędzi do wykonywania usług ( tj. pytań, ankiet, planów żywieniowych , zaleceń, wyników badań z analizatora składu ciała, wyników badań testów in vitro
-oraz przekazywanie wszelkich informacji związanych z wykonywaniem i wynikających z charakteru wykonywanej usługi tj, doradztwa żywieniowego)

3) Dane osobowe, które są niezbędne do wykonania usługi:

a) imię i nazwisko

b) data urodzenia

c) dane antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwody ciała)

d) dane z analizatora składu ciała

e) wywiad zdrowotny (przebyte oraz istniejące choroby, przebyte czy planowane zabiegi i operacje. dolegliwości, zażywane leki, suplementy, stosowane diety, alergie, nietolerancje pokarmowe i inne informacje podawane na potrzeby wykonania usługi tj, porady dietetycznej)

f) wywiad dotyczący stylu życia (charakter wykonywanej pracy, wykonywana aktywność fizyczna, stosowanie używek, udział stresu w życiu codziennym itp. na potrzeby wygenerowania odpowiednich zaleceń i profilaktyki zdrowotnej)

f) dane do kontaktu (telefon komórkowy i/lub stacjonarny i/lub adres email i/lub adres domowy)

II. Okres przechowywania danych osobowych

-Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez minimum 5 lat lub do odwołania zgody.

III. Prawa przysługujące osobie, której dotyczą dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,

2) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) prawo wniesienia skargi do GIODO (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

IV. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora)

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujących naszą firmę w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (np. dostawcy usług strony internetowej, oprogramowania, firmy pocztowe, obsługa prawna),


Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z poradni dietetycznej w zakresie płatnych usług dietetycznych.

Osoba korzystająca z usług poradni określana jest Usługobiorcą.

Firma będąca właścicielem poradni Usługodawcą.
Usługodawcą poradni jest mgr inż. Kinga Kołodziej, Firma pod nazwą Kinga Kołodziej -Dietetyka i Promocja Zdrowia z siedzibą w Borzęcinie Górnym 47a, 32-825 Borzęcin.

Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę
W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Zamówienia przyjmowane są osobiście w trakcie konsultacji dietetycznych. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez klienta lub odbierane przez klienta osobiście w umówionym terminie.

Opłaty za pojedyncze usługi świadczone przez poradnię pobierane są w dniu konsultacji lub w dniu odbioru zaleceń.
Cennik usług znajduje się w gabinecie poradni oraz na stronie internetowej www.dietetyk-brzesko.pl

Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna, która zaakceptowała niniejszy Regulamin.

Za Usługobiorcę uważa się każdą osobę korzystającą z usług Poradni.
Usługobiorcą może zostać każda pełnoletnia osoba lub osoba poniżej 18 roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i młodzież szkolna do lat 16 może zostać Usługobiorcą lecz tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.
Usługobiorca powinien poinformować specjalistę Poradni o wszelkich chorobach i dolegliwościach zdrowotnych.
Przed przystąpieniem do korzystania z usług poradni dietetycznej Usługobiorca ustalił z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety.
Podpis na oświadczeniu potwierdza iż informacja o stanie zdrowia jest prawdziwa.

Przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, przyjęcie planu żywieniowego i opłacenie go, jest jednoznaczne z zawarciem umowy o wykonanie usługi.

W celu prawidłowego opracowania Programu Żywieniowego niezbędne jest należyte i rzetelne przeprowadzenie wywiadu.
Usługobiorca podczas wywiadu żywieniowego zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe dane dotyczące jego osoby.
Jednocześnie oświadcza, że:
wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych (ustawa z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 z 1997) 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) przez Usługodawcę w celu zarządzania programem do analizy składu ciała Gmon, działającym z wagą Tanita, na której dokonywany jest pomiar oraz obsługi usług płatnych, tj przesyłanie pocztą elektroniczną zaleceń.

Usługodawca oświadcza, że dane Usługobiorcy będą niedostępne dla osób trzecich.

Program żywieniowy przygotowany przez Usługodawcę przeznaczony jest wyłącznie na użytek własny Usługobiorcy. Za udostępnianie bez zgody Usługodawcy , Usługodawca nie odpowiada.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do własności opracowywanych zaleceń jako autorskie.

Jeżeli Usługobiorca nie przyjdzie na umówioną wizytę bez poinformowania Usługodawcy oznacza to anulowanie współpracy.
Chyba,że poinformuje uprzednio przynajmniej 3 dni przed wizytą oraz najpóźniej dzień po ustalonym terminie konsultacji w sytuacjach wyjątkowych.

Usługobiorca korzystający z usług układania umiarkowanych treningów personalnych oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego wykonywania ćwiczeń oraz z niewłaściwego stosowania diety, niezgodnego z instrukcją przekazaną przez Usługodawcę.

Usługobiorcę korzystającego z usług treningów personalnych, obowiązuje regulamin klubu fitness, w którym odbywają się ćwiczenia.
Usługobiorca z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinien skonsultować się z lekarzem i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
W przypadku niedostarczenia zaświadczenia lekarskiego, Usługobiorca ćwiczy na własną odpowiedzialność.

Klient korzystający z usługi badania składu masy ciała, oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie badania metodą bioimpedancji. Przeciwwskazania do badania ta metodą wywieszone są w gabinecie i widoczne bezpośrednio przed pomiarem.

Przygotowanie planu żywieniowego następuje w ciągu najdalej 10 dni roboczych lub później sytuacjach wyjątkowych o czym Usługobiorca będzie poinformowany.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania programu żywieniowego, jeżeli jego przygotowanie wykracza poza zakres jego kompetencji lub wzbudza wątpliwości ze względu na stan zdrowia Usługobiorcy.

W takich przypadkach, Usługodawca poinformuje o odmowie wykonania programu żywieniowego jak również dokona zwrotu opłaty, jeśli takowa zostanie wcześniej dokonana.

Klient na wyraźne życzenie może otrzymać egzemplarz niniejszego regulaminu.

Usługobiorca jest świadomy, że dostarczone przez poradnię zalecenia dotyczące zmiany odżywiania, trybu życia NIE SĄ jednoznaczne z gwarancją osiągnięcia celu wyznaczonego przez Usługobiorcę.

Usługobiorca jest świadomy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.), wszelkie przekazane przez poradnię materiały są chronione prawami autorskimi, a wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Usługodawcę rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.